OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 62ms 575 B G++ 17.11.12
马晨翰 2: 网线主管 Time Limit Exceeded 704kB 1000ms 566 B G++ 17.11.12
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 33ms 562 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 24ms 558 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 716kB 1012ms 680 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 30ms 671 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 34ms 673 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 33ms 673 B G++ 17.11.11
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 25ms 642 B G++ 17.11.11
马晨翰 3: 月度开销 Wrong Answer 1544kB 35ms 956 B G++ 17.11.4
马晨翰 3: 月度开销 Wrong Answer 1544kB 35ms 853 B G++ 17.11.4
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 3848kB 32ms 516 B G++ 17.11.4
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 1800kB 34ms 520 B G++ 17.11.4
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 1800kB 30ms 519 B G++ 17.11.4
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Accepted 3848kB 77ms 658 B G++ 17.9.21

1 2 3 4 5 ...