OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
WKL 1: 查找最接近的元素 Accepted 1928kB 102ms 1192 B G++ 28天前
WKL 1: 查找最接近的元素 Compile Error 379 B G++ 28天前
WKL 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 1800kB 1010ms 828 B G++ 28天前
knight 2: 网线主管 Accepted 672kB 22ms 797 B G++ 16.12.11
knight 3: 月度开销 Accepted 1544kB 54ms 886 B G++ 16.12.11
knight 3: 月度开销 Wrong Answer 1544kB 47ms 873 B G++ 16.12.11
knight 3: 月度开销 Wrong Answer 1544kB 43ms 834 B G++ 16.12.11
knight 3: 月度开销 Wrong Answer 1544kB 34ms 697 B G++ 16.12.11
knight 4: 河中跳房子 Accepted 1340kB 42ms 667 B G++ 16.12.7
knight 4: 河中跳房子 Wrong Answer 1340kB 41ms 842 B G++ 16.12.7
knight 4: 河中跳房子 Wrong Answer 1340kB 36ms 844 B G++ 16.12.7
knight 1: 查找最接近的元素 Accepted 1800kB 28ms 550 B G++ 16.12.7
knight 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 1800kB 28ms 386 B G++ 16.12.7
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Time Limit Exceeded 1800kB 1012ms 584 B G++ 16.12.3
王昊辰 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 1800kB 30ms 733 B G++ 16.12.3

1 2