OpenJudge

提交人 班级 题目 结果 内存 时间 代码长度 语言 提交时间
Wang Xue yu 2: 网线主管 Accepted 672kB 35ms 560 B G++ 前天
Wang Xue yu 2: 网线主管 Wrong Answer 672kB 49ms 547 B G++ 3天前
Wang Xue yu 2: 网线主管 Wrong Answer 672kB 54ms 544 B G++ 3天前
Wang Xue yu 1: 查找最接近的元素 Accepted 2184kB 117ms 739 B G++ 5天前
Wang Xue yu 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 2184kB 105ms 736 B G++ 5天前
Wang Xue yu 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 2184kB 133ms 736 B G++ 5天前
Wang Xue yu 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 2184kB 109ms 739 B G++ 5天前
Wang Xue yu 1: 查找最接近的元素 Wrong Answer 2184kB 140ms 701 B G++ 6天前
马晨翰 4: 河中跳房子 Accepted 1340kB 44ms 599 B G++ 14天前
马晨翰 4: 河中跳房子 Wrong Answer 1340kB 36ms 598 B G++ 14天前
马晨翰 4: 河中跳房子 Wrong Answer 1340kB 38ms 599 B G++ 14天前
马晨翰 4: 河中跳房子 Wrong Answer 1340kB 44ms 600 B G++ 14天前
马晨翰 2: 网线主管 Accepted 724kB 30ms 556 B G++ 14天前
王昊辰 2: 网线主管 Accepted 724kB 27ms 556 B G++ 14天前
马晨翰 2: 网线主管 Wrong Answer 724kB 33ms 589 B G++ 14天前

1 2 3 4 5